رفع گلوگاه های اصلی در توسعه زنجیره ارزش فولاد،
توسعه ریلی گهر زمین و اهمیت احداث خط ریلی سایت سیرجان و بردسیر

ریل قطار

شرکت سنگ آهن گهرزمین با تعریف پروژه احداث خط ریلی سایت سیرجان و بردسیر تلاش می کند تا توسعه ای همه جانبه را رقم زده و بتواند اهداف و چشم اندازهای خود را محقق کند. پروژه ای که در نهایت سه برنده اصلی خواهد داشت.