<span style='color:#808080;font-size:12px;'>رئیس دادگستری شهرستان بردسیر خبرداد:</span><br>حوزه قضائی شهرستان بردسیر، پیشتاز در پیشگیری از وقوع جرم

بردسیر

رئیس دادگستری شهرستان بردسیر گفت: فعالیت های پیشگیرانه در بردسیر موفقیت های زیادی به ارمغان آورده تا جایی که توانستیم رتبه های برتر استان در پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشیم.