<span style='color:#808080;font-size:12px;'>نماینده مردم کرمان و راور در مجلس:</span><br> وضعیت اینترنت پرسرعت در سطح استان کرمان بسیار نامطلوب است

پورابراهیمی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از روستاها در استان کرمان به اینترنت دسترسی ندارند و وضعیت اینترنت پرسرعت در سطح استان کرمان بسیار نامطلوب است.