<span style='color:#808080;font-size:12px;'>در ستاد تنطیم بازار استان عنوان شد؛</span><br>هزار و هشتصد تن ذخیره مرغ در استان برای ایام نوروز

مرغ

۱۸۱۴ تن ذخیره مرغ منجمد در استان ذخیره است و ۱۴۴ تن ذخیره گوشت گوساله وارداتی است که ضمن اینکه ۹۰۰ تن مرغ هم اختصاص داده شده به استان  و ۲۶۰ تن گوساله که از استان یزد و فارس به استان حمل می شود.