سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر خبر داد:
مدیریت تلفیقی کنترل آفات در گلخانه های منطقه نگار شهرستان بردسیر

گوجه فرنگی

مدیریت تلفیقی کنترل آفات در گلخانه ها با توزیع کارتهای زرد وآبی و نوارزرد بین گلخانه داران منطقه نگار،توزیع و توصیه های فنی در رابطه با آفت مینوز گوجه فرنگی ارائه شد.