4 مهر 1401 ساعت 1:14

درباره ی ما

هفته نامه ی سیاسی - فرهنگی استان کرمان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمد رضا شجاعی

جانشین مدیر مسئول و سردبیر : عمید شجاعی

 

مشخصات مجوز

شماره مجوز: 20342 / وضعیت مجوز: دارای مجوز / نام رسانه : سپهر بردسیر  / نوع رسانه : چاپی /  دوره انتشار : هفته نامه

گستره توزیع : استانی / گرایش رسانه : عمومی / زمینه رسانه : سیاسی, فرهنگی / نوع چاپ : روزنامه ای / زبان رسانه : فارسی

نظم در انتشار : 102.08 / امتیاز ارزیابی :  56.0 – 1397/03/29